Kategorie

Odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČ:

Se sídlem:

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne………………jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………………………………………………………………………………………………………. objednal zboží ……………………………………………………………………………………………………….. číslo objednávky ………………………………………, v hodnotě …..…………………………... Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne …………………………………...

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……………………..…. Kč a ……………………………….…… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………………………………………….…. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V …………………………………………………………….…. dne ………………………………….

 

Přílohy:

Doklad o koupi


Reklamace a vrácení zboží


Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Zákazník tak musí učinit do 14 dnů od převzetí zboží a to písemně spolu se zaslaným zbožím na adresu dodavatele na vlastní náklady. Zboží musí být zasláno ve stavu, v jakém ho zákazník převzal, v původním obalu a ke zboží musí být přiložena veškerá dokumentace a příslušenství a daňový doklad a
originální obal. Pro autopotahy šité na míru platí: dle ustanovení § 1837 zákona 89/2012 Sb., písmeno d) nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Nebezpečí spojené se zpětným zasláním zboží stejně jako důkaz o jeho zaslání nese zákazník.
V případě, že zákazník zaslal zpět neporušené a včetně všech potřebných dokumentů, vrátí dodavatel kupní cenu za zboží, mimo expedičního poplatku na účet zákazníka nejpozději do 14 dní od obdržení zboží.


(§ 1837)Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,


Dodavatel poskytuje záruku na zboží 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne vystavení daňového dokladu.


Reklamace jsou vyřizovány na adrese provozovny: Kateřinská 152, 46014, Liberec 17.
Zboží je do místa reklamace přepravováno na náklady zákazníka. Zboží bude následně předáno
k posouzení, o jehož výsledku budete neprodleně informováni. Po vyřízení reklamace je zboží
zasláno bez dalších expedičních poplatků zpět zákazníkovi nejdéle do 30 dnů od doručení
reklamace.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.